Disclaimer

WEBSITE

Mansveld Expotech Groep betracht bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorg. Ondanks deze zorg bestaat de mogelijkheid dat de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is. Mansveld Expotech Groep behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder nadere aankondiging de inhoud van deze website te wijzigen.

Het is niet toegestaan de op deze website verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, grafische voorstellingen en/of applicaties, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mansveld Expotech Groep.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Mansveld Expotech Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe en/of indirecte schade die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Tevens wordt aansprakelijkheid door Mansveld Expotech Groep afgewezen voor de inhoud van websites die niet door Mansveld Expotech Groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

EMAIL

De informatie in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Alle rechten voorbehouden.

Mansveld Expotech Groep is een handelsnaam van Live Communication & Events B.V.